Adatkezelési tájékoztató


1. Bevezetés

Adatkezelő adatai:

Név: Laksmi 2002 Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 52. II. emelet

Adószám: 12911392-1-06

Cégjegyzék szám: 06-09-008180

a továbbiakban „Adatkezelő”.

Az adatkezelő kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelő adatkezelési alapelvei az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak megfelelnek:

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

- 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 137/2008. (V. 16.) kormányrendelet az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és nyelvvizsga bizonyítványokról

2.  Adatvédelmi alapfogalmak

Személyes adat: az érintett neve, azonosító jele;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, tájékozott és határozott kinyilvánítása, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet, az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése és megsemmisítése, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

3.   Adatkezelési alapelvek

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés célját szolgálja. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Az érintettet tájékoztatni kell az adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak követelményei: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes, az adatok pontosak, teljesek, tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


4. 
Az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott adatok kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, erről külön értesítjük ügyfeleinket. Kérjük azon adatközlőket, akik nem saját személyes adataikat adják meg, az érintett hozzájárulását biztosítsák.

Az adatkezelő honlapjának látogatóinak adatai:

Az adatkezelő által üzemeltetett honlap: www.laksmi.hu

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása miatt rögzíti a látogatói adatokat. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások témájáról szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott oldal címe, operációs rendszer és böngésző típusa, IP cím. 
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 1 év. 

Az adatkezelő a www.laksmi.hu weboldal látogatottságának méréséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics és Facebook Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a honlap látogatói számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek adatokat gyűjtenek. Az adatkezelő weboldalára látogatók engedélyezik az adatkezelő részére a Google Analytics és Facebook Remarketing programok használatát. A látogató letilthatja a cookie-k adatrögzítését és adattárolást. A böngésző program segítségével a honlapra látogató beállíthatja, meggátolhatja a cookies kapcsolatos tevékenységet.

5.  A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, megvédi az információt, a sértetlenséget, megvédi az információnak a pontosságát és teljességét.

 

6.  Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu